mgła
10°
sobota
grafika: MOK Miasteczko Śląskie
XVIII Edycja Konkursu Plastycznego na najciekawszą kukłę Marzanny lub gaik wiosenny
15 lutego 2017 r. | 16:37

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim,
ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie kukły Marzanny lub gaika wiosennego

Cel konkursu:
Kultywowanie tradycji związanych z przyjściem wiosny. Poszerzanie wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych. Propagowanie idei samodzielnego wykonania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu.

Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy nie zajmują się zawodowo malarstwem, rękodziełem czy chałupnictwem.

Regulamin:

1.Konkurs ma charakter otwarty, a uczestnictwo w nim jest bezpłatne.
2.Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody pozaregulaminowej.
3.Jeżeli prace zostały przesłanie pocztą Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wyrządzone przez przewoźnika.
4.Jeżeli zgłoszona praca wykonana jest z nietrwałych materiałów to Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w sposób naturalny.
5.Prace powinny być wykonane własnoręcznie dowolną techniką plastyczną.
6.Prace rozpatrywane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- dzieci klas I-III szkół podstawowych
- dzieci klas IV-VI szkół podstawowych
- młodzież w wieku 13 – 20 lat
- młodzież i dorośli powyżej 21 roku życia
7.Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców/ opiekunów na udział w konkursie.
8.Prace członków jury lub ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w przyznawaniu nagród.
9.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie prace.
10.Prace należy składać w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim lub nadsyłać na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrna 24
42-610 Miasteczko Śląskie
z dopiskiem „Marzanna”

11.Złożone prace koniecznie muszą posiadać przymocowaną na stałe metryczkę z następującymi informacjami:
imię i nazwisko autora pracy, kategoria wiekowa, adres do korespondencji lub adres placówki oraz numer telefonu.
12.Prace przyjmowane są do 13 marca 2017 roku do godziny 20:30 w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
13.Do złożonych prac należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, którą przyjmuje pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
14.Prace oceni powołane przez Organizatora 3-osobowe Jury, które przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
15.Wykonawcy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
16.Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
- związek z tematem konkursu
- nawiązanie do tradycji topienia Marzanny oraz gaika wiosennego
- estetyka wykonania pracy
- walory artystyczne pracy (ciekawa kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania)
- oryginalne i niekonwencjonalne podejście do tematu konkursu
17.Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania laureatów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu zgłoszonych prac.
18. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień bez wyłaniania zwycięzców konkursu.
19.Jury sporządzi protokół z posiedzenia komisji konkursowej, a jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (mok.miasteczko-slaskie.pl) w ciągu
7 dni od rozstrzygnięcia. Protokół będzie też dostępny w biurze MOK-u.
20.Od postanowień Jury nie przysługuje odwołanie.
21. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 19 marca 2016 r. po tradycyjnym przemarszu i topieniu Marzanny w Brynicy (początek o godzinie 16:00 przy budynku OSP Brynica, ul. Łokietka 5, 42-610 Miasteczko Śląskie – Brynica).
22.Laureatom, którzy nie pojawią się na podczas ogłoszenia wyników, nagrody zostaną przesłane pocztą.
23. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie, tel.: 32 288 88 70, e-mail: art@mok.miasteczko-slaskie.pl).

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83).
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku oraz swoich prac przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr. 90, poz.631, z późn.zm.). Jest to jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane w związku z XVII Edycją Konkursu Plastycznego na najciekawszą kukłę Marzanny lub gaik wiosenny mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach wydawanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w powyższym Regulaminie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 poz.1182 z późn.zm).
Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu, chyba że uczestnik zgłosi taką chęć w Karcie Zgłoszeniowej, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Złożenie prac oraz wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawartych w nim klauzul.

źródło: MOK Miasteczko Śląskie