bezchmurnie
-1°
-3°
poniedziałek
Porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
12 maja 2023 r. | 23:01

Porządek obrad L Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 19 maja 2023 r. o godz. 9:00.

 1. Otwarcie obrad
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 13 marca 2023 r.
 3. Przyznanie „Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego".
 4. Wręczenie nagrody Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 5. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej do spółki Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie – nr 2.
 10. Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 11. Projekt uchwały  w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym - kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.