zamglenia
-3°
-6°
wtorek
Porządek obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
23 października 2023 r. | 20:20

Porządek obrad LVI Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 27 października 2023 r. o godz. 16:00

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 1. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 września 2023 r.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 września 2023 r.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 października 2023 r.
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w rejonie ul. Makowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 10. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku.
 11. Informacja Burmistrza Miasta na temat zmiany zasad funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz dyskusja.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.