bezchmurnie
20°
19°
poniedziałek
Porządek obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
02 kwietnia 2024 r. | 20:57

Porządek obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 4 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00

 1. Otwarcie obrad
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2024 r.
 3. Wręczenie nagrody Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 5. Projekt uchwały zmiany uchwały Nr XXXV/321/18 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2024-2028.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie a innymi gminami dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego oraz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.
 9. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ”.
 18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2024 r.
 19. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II kwartał 2024 r.
 20. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na II kwartał 2024 r.
 21. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na II kwartał 2024 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie obrad.