zachmurzenie duże
piątek
Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
27 lipca 2022 r. | 07:18

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 2 sierpnia 2022 r. o godz. 13:30

 1. Otwarcie obrad
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w dniu 3 czerwca 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2022 r.
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/412/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/413/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 9. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Miasteczko Śląskie.
 10. Projekt uchwały w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim nr LI/403/10 z dnia 29 września 2010 r. dotyczącej ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „PASIEKI”.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasteczko Śląskie, w roku szkolnym 2022/2023.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.