zamglenia
środa
Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
12 września 2022 r. | 06:57

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 19 września 2022 r. o godz. 14:00

 1. Otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum.

 1. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej w dniu 2 sierpnia 2022 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/420/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 2 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/413/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2022-2032.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 5. Projekt uchwały w sprawie przejęcia drogi powiatowej nr 3253 S i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
 6.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/382/22 z dnia 10 lutego 2022 r. dotyczącej przekazania w 2022 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oraz jego wyposażenie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach
 10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2022 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na IV kwartał 2022 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na IV kwartał 2022 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na IV kwartał 2022 r.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.