bezchmurnie
10°
niedziela
Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
08 marca 2023 r. | 07:23

Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 13 marca 2023 r. o godz. 13:30

 1. Otwarcie obrad
  • stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 lutego 2023 r.
 3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2023-2028.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasteczko Śląskie przy zakupie lokalu mieszkalnego.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
 9. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2023 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na II kwartał 2023 roku.
 11. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na II kwartał 2023 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na II kwartał 2023 roku.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.