bezchmurnie
-1°
-3°
poniedziałek
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
22 czerwca 2021 r. | 07:00

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 25 czerwca 2021 r. o godz. 13:00

 1. Otwarcie obrad.
 • - stwierdzenie quorum,
 • - zmiana porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 maja 2021 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
 • - sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • - sprawozdanie Burmistrza Miasta,
 • - sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 1. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Miasteczko Śląskie za 2020 rok.
 2. Debata nad raportem o stanie gminy Miasteczko Śląskie.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
 4. Procedura absolutoryjna.
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 3. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
 4. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.
 5. Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok
 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Miasteczko Śląskie za rok 2020.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania budżetu za rok 2020.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez gminę Miasteczko Śląskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach.
 7. Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej dzielnicy Żyglin-Żyglinek i utworzenia w jej miejsce jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo Żyglin-Żyglinek oraz nadania jej statutu.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasteczko Śląskie, w roku szkolnym 2021/2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjno - zabezpieczających pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2021 roku.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
 15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III  kwartał 2021 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na III kwartał 2021 r.
 17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na III kwartał 2021 r.
 18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na III kwartał 2021 r
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24