zachmurzenie duże
20°
18°
czwartek
Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
20 września 2021 r. | 18:11

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 27 września 2021 r. o godz. 12:00

 1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

 1. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 2021 r.
 2. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasteczko Śląskie
 7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2021 roku
 8. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na IV kwartał 2021 roku
 9. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na IV kwartał 2021 roku
 10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na IV kwartał 2021 roku
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim