zachmurzenie umiarkowane
17°
15°
czwartek
Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
27 grudnia 2021 r. | 06:49

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 

 1. Otwarcie obrad.
  • stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2021 r.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2021 r.
 4. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
  • sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta,
  • sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2021-2031.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata  2022-2032.

a) odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032.

9. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Miasteczko Śląskie na 2022 rok.

 1. przedstawienie projektu uchwały;
 2. odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim;
 3. odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi;
 4. odczytanie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok miasta Miasteczko Śląskie;
 5. dyskusja nad projektem uchwały;
 6. głosowanie nad projektem uchwały.
 1. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 3. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/330/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasteczko Śląskie.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
 5. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2022 roku.
 6. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na I kwartał 2022 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na I kwartał 2022 roku.
 8. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na I kwartał 2022 roku.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim