słabe opady deszczu
12°
12°
wtorek
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)
26 listopada 2019 r. | 06:39

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2019 - w postaci żywnościowej.

W ramach programu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.
Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
• 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej;
• 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy żywnościowej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim informuje, że od 12 listopada 2019 r. odbywa się kwalifikowanie osób do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2019, poprzez wydawanie skierowań osobom, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia.
Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.
Tylko w podanych godzinach, tj.
poniedziałek: 13.00 - 15.00
wtorek – piątek: 7.00 - 10.00
Planowany termin realizacji w/w Programu: grudzień 2019 roku do lipca 2020 roku.
Terminy wydawania żywności zostaną podane w późniejszym terminie.
Punkt wydawania żywności: Tarnowskie Góry ul. Strzelecka 24 (odbiór osobisty we własnym zakresie).

Źródło: Wieści z Ratusza / Bożena Skowron