mgła
14°
10°
niedziela
Sesja na finiszu kadencji
15 września 2018 r. | 00:11

20 września o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej gminy Miasteczko Śląskie.  

Poniżej plan obrad.

1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- sprawozdanie Burmistrza Miasta,
- sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2018-2028.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie.
7. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze na terenie Miasta Miasteczko Śląskie.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres
nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko
Śląskie.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.
11. Projekt uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Miasteczko Śląskie zadań z zakresu
organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasteczko Śląskie.
13. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich postumentu pod rzeźbą św. Jana Ewangelisty w kościele parafialnym Narodzenia NMP w Miasteczku Śląskim – Żyglinie wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącego własności gminy.
14. Projekt uchwały w sprawie Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2018 r.
16. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Inwentaryzacji na IV kwartał 2018 r.
17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego na IV kwartał 2018 r. 18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami na IV kwartał 2018 r.
19. Wnioski i interpelacje radnych.
20. Zakończenie obrad.