zachmurzenie duże
sobota
Raport o stanie gminy. Mieszkańcy mogą brać udział w debacie
06 czerwca 2019 r. | 17:25

11 czerwca  godzinie 9.00 w sali sesyjnej miasteczkowskiego Ratusza odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji między innymi zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Miasteczko Śląskie za 2018 rok. Raport można zobaczyć TUTAJ

W tym roku na sesji po raz pierwszy odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy. Co ciekawe, w dyskusji będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Niestety obrady odbywają się o godz. 9 więc i zainteresowanych mieszkańców może być niewielu. Burmistrz Skrzydło przed wyborami promował siebie, jako osoba proobywatelska. Po objęciu władzy jakoś zapomniał o wielu aspektach obywatelskich.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos podczas debaty nad raportem gminy, powinien złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. W debacie będzie mogło zabrać głos 15 mieszkańców.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek nałożony na włodarzy gmin. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt corocznie do końca maja musi przedstawić taki dokument radzie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Poniżej plan obrad. 

1. Otwarcie obrad.

stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie protokołów z V Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca 2019 r., z VI Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 kwietnia 2019 r, VII Sesjj Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w dniu 26 kwietnia 2019 r.

3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

sprawozdanie Burmistrza Miasta,

sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasteczko Śląskie za 2018 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

6. Procedura absolutoryjna

Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim.

9. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Miasteczko Śląskie za rok 2018.

10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania budżetu za rok 2018.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2019-2030.

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” wraz z terenami przyległymi.

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

18. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w gminie Miasteczko Śląskie.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.

20. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały NR XL/358/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.

21. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

22. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Miasteczko Śląskie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie.

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.

24. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie.

25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasteczko Śląskie, od dnia 1 września 2019 roku.

26. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

27. Projekt uchwały w Sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję 2020-2023.

28. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2019 r.

29. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na III kwartał 2019 r.

30. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury, Gospodarki Mieniem i Spraw Społecznych na III kwartał 2019 r.

31. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego na III kwartał 2019 r.

32. Sprawy różne, wolne głosy, wnioski.

33. Zakończenie obrad.

źródło: UM Miasteczko Śląskie, ugsieradz.pl