słabe opady śniegu
-2°
-7°
środa
Zbliża się sesja Rady Miejskiej
02 października 2017 r. | 17:35

6 października o godz. 10.00 w miasteczkowskim Ratuszu odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej.  Transmisję na żywo z obrad będzie można oglądać TUTAJ

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
- stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej
- sprawozdanie Burmistrza Miasta
- sprawozdania przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasteczko Śląskie na lata 2017 – 2021.
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części miejscowości Miasteczko Śląskie.
8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Woźnickiej w Miasteczku Śląskim.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych  odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasteczko Śląskie.
16. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2017 roku.
17. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Inwentaryzacji na IV kwartał 2017 roku.
18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego na IV kwartał 2017 roku.
19. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami na IV kwartał 2017 roku.
20. Wnioski i interpelacje radnych.
21. Zakończenie obrad.