słabe opady śniegu
-1°
-3°
poniedziałek
Sesja w Miasteczku Śląskim. Radni będą głosować za podwyżkami
14 grudnia 2017 r. | 10:42

W piątek 15 grudnia o godz. 10.00 w miasteczkowskim Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej, podczas której radni będą przegłosowywać ustawę dotyczącą podwyżek za wywóz śmieci.

Na sesji będzie również odczytana opinia regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 5.736.234,17 zł. Mówiąc w skrócie, burmistrz Nowak planuje rekordowo zadłużyć gminę.

Z obrad będzie transmitowany przekaz na żywo.

Link do transmisji TUTAJ

Plan Sesji:

1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII Uroczystej Sesji Rady Miejskiej.
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):
-  sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
-  sprawozdanie Burmistrza Miasta,
-  sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2017-2027.
6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2018 – 2028.
a)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028.
7. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2018 rok.
a)  przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
b) odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
d) odczytanie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 5.736.234,17 zł przyjętego w projekcie uchwały na 2018 rok Miasta Miasteczko Śląskie.
e) dyskusja nad projektem uchwały i zgłoszonymi poprawkami.
f) głosowanie poprawek do projektu uchwały.
g) głosowanie nad projektem uchwały z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.
8. Projekt uchwały w sprawie Uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasteczko Śląskie.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania bieżącego związanego z konwersją baz danych do nowego systemu obsługującego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
12. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śl. Na lata 2017 – 2032”
16. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
17. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2018 r.
19. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Inwentaryzacji na I kwartał 2018 r.
20. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego na I kwartał 2018 r.
21. Projekt uchwały w sprawie   planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami na I kwartał 2018 r.
22. Wnioski i interpelacje radnych.
23. Zakończenie obrad.

/UM Miasteczko Śląskie

ŁUKASZ DUDEK