bezchmurnie
13°
piątek
Sesja Rady Miasta – 29 listopad 2016 (godzina 11.00)
23 listopada 2016 r. | 19:17

1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej
- sprawozdanie Burmistrza Miasta
- sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2015-2022.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku.
8. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnogórskiego.
9. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
10. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2017 rok.
11. Wnioski i interpelacje radnych.
12. Zakończenie obrad.

UM Miasteczko Śląskie

Również będę na tej sesji którą nagram i omówię.