pochmurnie
12°
piątek
Bardzo ważna sesja Rady Miejskiej!
07 kwietnia 2017 r. | 17:58

10 kwietnia w poniedziałek o godzinie 11.00 odbędzie się bardzo ważna sesja.

Na sesji będą omawiane nowe taryfy za wodę i najprawdopodobniej prezes firmy Veolia będzie tego dnia w Ratuszu. Pewne jest że niektóre taryfy już są mniejsze (dzięki ostatniej publikacji na temat wysokich cen za wodę TUTAJ). Do Francuzów doszła wiadomość, że mieszkańcy zaczynają dostrzegać nieścisłości jakie za aprobatą obecnego Burmistrza były nam serwowane!

Oczywiście będę na tym spotkaniu i zdam relację na żywo. Musi nadejść czas zmian, czas w którym to najważniejsi będą mieszkańcy, nie elity które myślą tylko o łatwych pieniądzach. Jestem pełen nadziei, że Rada Miasta nie przyjmie wysokich taryf za wodę.

Apel do Radnych.

Drodzy radni, nie ważne czy weszliście do Rady Miasta z ramienia Nowaka czy Boino. Tak naprawdę jesteście w Radzie Miasta Miasteczko Śląskie dla mieszkańców, którzy od wielu lat są pomijani w tym wszystkim. Czas zacząć dbać o naszą miejscowość i przede wszystkim o nasz interes. Apeluje o nie przyjęcie stawek za wodę jakie zaoferuje w poniedziałek Veolia! 

Kolejnym punktem obrad który warto omówić jest punkt 5.

Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nie wierzcie w żadne dopłaty! To jest manipulacja. Dopłaty biorą się z budżetu miasta czyli z naszych pieniędzy. Jeżeli Burmistrz mówi że dopłaci do wody, tak naprawdę to my sami sobie dopłacimy, z tym że cała kwota będzie rozbita na innych rachunkach. Czas odkłamać rzeczywistość!

ŁUKASZ DUDEK

Poniżej tabelka która mówi wszystko jak nas drenowano z pieniędzy przez lata!

PROJEKT UCHWAŁY Z KWIETNIA 2017
- jak widzimy niektóre taryfy już są niższe, ale w dalszym ciągu za wysokie!

Porządek Obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie Sesji

- stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.

3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- sprawozdanie Burmistrza Miasta,

- sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasteczko Śląskie na okres od dnia 14 maja 2017 r. do dnia 13 maja 2018 r.”

5. Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocowego dla realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Miasteczko Śląskie” w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych.

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śl.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2017-2027.

10. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

11. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące                        w zakresie zadań własnych gminy tj. wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.

12. Wnioski i interpelacje radnych.

13. Zakończenie obrad.