zachmurzenie duże
sobota
Sesja Rady Miejskiej
05 czerwca 2017 r. | 18:09

W najbliższy piątek 9 czerwca o godzinie 11.00 odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej. Jak zwykle zapraszam wszystkich do oglądania transmisji na żywo z obrad TUTAJ

Plan sesji.

1. Otwarcie obrad.

- stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)

- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej

- sprawozdanie Burmistrza Miasta

- sprawozdania przewodniczących Komisji Rady Miejskiej

4. Procedura absolutoryjna

a) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

b) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

c) Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

d) Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

e) Przedstawienie opinii komisji Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Miasteczko Śląskie za rok 2016.

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie z wykonania budżetu za rok 2016.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016  do 31.12.2016 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim.

10. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła polegającą na montażu węzła cieplnego i przyłączenia do sieci cieplnej.

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 2023.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/17 z dnia 10.04.2017 r. w sprawie udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śl.

16. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach.

18. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2017 r.

19. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Inwentaryzacji na III kwartał 2017 r.

20. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego na  III kwartał 2017 r.

21. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami na III kwartał 2017 r.

22. Wnioski i interpelacje radnych.

23. Zakończenie obrad.

źródło: UM Miasteczko Śląskie