zamglenia
środa
XXVI Sesja Rady Miejskiej
27 marca 2017 r. | 17:38

Sesja będzie transmitowana na żywo, na naszym profilu facebook.

30 marca  o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

Porządek Obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej

1. Otwarcie Sesji

- stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.

3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- sprawozdanie Burmistrza Miasta,
- sprawozdanie Przewodniczących Komisji.

4. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii na rok 2017.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasteczko Śląskie na lata 2017 – 2021.

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Woźnickiej w Miasteczku Śląskim.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie dla uczniów zamieszkałych poza obwodem oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

8. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2017 roku.

10. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2017 roku.

11. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Inwentaryzacji na II kwartał 2017 roku.

12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego na II kwartał 2017 roku.

13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami na II kwartał 2017 r.

14. Wnioski i interpelacje radnych.

15. Zakończenie obrad.

źródło: UM Miasteczko Śląskie