zamglenia
-3°
-4°
sobota
XXX Sesja Rady Miejskiej
23 sierpnia 2017 r. | 06:00

We wtorek 29 sierpnia o godzinie 10.00 po wielotygodniowej przerwie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Plan obrad:

1. Otwarcie obrad.
- stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej)
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej
- sprawozdanie Burmistrza Miasta
- sprawozdania przewodniczących Komisji Rady Miejskiej
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.
6. Projekt przekazania majątku, należności i zobowiązań Publicznego Gimnazjum w Miasteczku Śląskim.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Miasteczku Śląskim w rejonie ulicy Rolnej.
9. Projekt uchwały w sprawie zniesienia nazwy ulicy w gminie Miasteczko Śląskie.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stosunku użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Miasteczko Śląskie.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stosunku użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Miasteczko Śląskie oddanej w trwały zarząd.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/240/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła polegającą na montażu węzła cieplnego i przyłączenia do sieci cieplnej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.
13. Wnioski i interpelacje radnych.
14. Zakończenie obrad.

źródło: UM Miasteczko Śląskie

ŁUKASZ DUDEK