bezchmurnie
13°
piątek
Zapraszamy na sesję Rady Gminy
20 lutego 2018 r. | 19:39

W najbliższy czwartek, 22 lutego o godz. 10.00 odbędzie się XXXV Sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. Jak zwykle będziemy transmitować dla Was przekaz na żywo z obrad.

Transmisję na żywo będziecie mogli oglądać TU

Plan obrad:
1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- sprawozdanie Burmistrza Miasta,
- sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2018-2028.
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasteczko Śląskie – aktualizacja 2018 r.”
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasteczko Śląskie.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach.
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach.
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Miasteczko Śląskie oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
13. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXX/258/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stosunku użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Miasteczko Śląskie.
14. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXX/259/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stosunku użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Miasteczko Śląskie.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasteczko Śląskie.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
21. Wnioski i interpelacje radnych.
22. Zakończenie obrad.

ŁUKASZ DUDEK