zamglenia
środa
Zarządzenie nr 1599/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
08 grudnia 2022 r. | 07:36

ZARZĄDZENIE NR 1599/22 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie wszczęcia postępowania "Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka medyczna nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi" zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079, poz.1561) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 3 oraz art.15 ust. 2 a, b, d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, poz.2490, poz.1812) oraz w związku z Uchwałą Nr XLV/453/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku zarządza się co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. "Pielęgnacyjna, rehabilitacyjna i medyczna opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi".

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta
  • Pani Ewelina Skrabania-Różycka - Skarbnik Miasta
  • Pani Gabriela Walochnik - Inspektor w Referacie Organizacyjnym
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść Zarządzenia dostępna tutaj (kliknij)