bezchmurnie
18°
17°
sobota
Zarządzenie nr 2024/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
02 stycznia 2024 r. | 07:06

ZARZĄDZENIE NR 2024/23 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 29 grudnia 2023 r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2023 poz. 40, poz.572, poz.1463, poz.1688) oraz  art.15 ust.2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz. U. z 2023 r. poz.571) oraz w związku z Uchwałą nr LVI/531/23 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 października  2023 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza, co następuje:

  1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Miasteczko Śląskie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przyznać dotację w wysokości 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Caritas Diecezji Gliwickiej.
  2. Wyznaczyć Skarbnika Miasta Miasteczko Śląskie do sprawowania kontroli finansowej i Starszego Inspektora w Referacie Organizacyjnym do sprawowania kontroli merytorycznej nad realizacją zadania publicznego.
  3. Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu informację o rozstrzygnięciu konkursu.
  4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Miasteczko Śląskie.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.