mgła
14°
10°
niedziela
Zarządzenie nr 2115/24 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
16 kwietnia 2024 r. | 18:24

ZARZĄDZENIE NR 2115/24 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie wszczęcia postępowania otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 a, ust. 2 b, ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023, poz.571) w związku z Uchwałą Nr LVI/531/23 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 października 2023 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Miasteczko Śląskie w roku 2024 r.”

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta - Przewodniczący Komisji,
  • Pani Ewelina Skrabania-Różycka - Skarbnik Miasta - Zastępca Przewodniczącej Komisji,
  • Pani Elżbieta Miozga – Inspektor w Referacie Organizacyjnym,
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej,
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.