zamglenie
17°
16°
poniedziałek
Pieniądze z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
82 mln zł na Ochotnicze Straże Pożarne jeszcze w 2019 roku!
10 lipca 2019 r. | 20:46

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Rozdziału środków będzie dokonywał minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży.
Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych oraz sportowych, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.
W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa maksymalnie 82 mln zł.