lekkie zachmurzenie
sobota
dopłaty do ogniw fotowoltaicznych
Będą dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w Polsce
22 sierpnia 2019 r. | 07:00

Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane  nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

W związku z powtarzającymi się pytaniami mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie w temacie terminu montażu instalacji fotowoltaicznych, a którzy składali deklaracje uczestnictwa w ww. projekcie UM informuje, że:

"Zgodnie z informacją Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ocena złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie nastąpi w sierpniu 2019 r. Dopiero po podpisaniu z Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach umowy o dofinansowanie, będziemy mogli rozpocząć procedurę postępowania przetargowego, celem wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje montaż przedmiotowych instalacji. Realnie analizując powyższe terminy informujemy, że rozpoczęcie robót montażowych przewidujemy w I lub II kwartale 2020 r. i będzie to uzależnione od warunków atmosferycznych jakie będą w tym okresie.

W związku z powyższym, jednocześnie informujemy, że osoby posiadające pozwolenie Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, na umieszczenie na terenie swojej nieruchomości instalacji fotowoltaicznych, które jest ważne do 31 grudnia 2019 r., będą musiały zwrócić się do ww. organu o przedłużenie przedmiotowego terminu z 31.12.2019 r. na 31.12.2020 r. W zakresie tym, z informacją pisemną będziemy zwracali się do zainteresowanych osób indywidualnie.

Ponadto informujemy, że dla realizacji powyższego projektu, w czerwcu br. będziemy przeprowadzać nabór w celu utworzenia listy rezerwowej. Jednakże informacją istotną jest to, że wpisanie na listę rezerwową nie gwarantuje udziału w projekcie, tj. montażu instalacji fotowoltaicznej. Ogłoszenia o naborze dodatkowym zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim."