zachmurzenie duże
piątek
Sesja Rady Miasta
22 czwartek, 22.12.2016 r. | 10:00

Informuję, iż dnia 22 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim.

1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej
3. Część informacyjna (sprawozdanie z działalności międzysesyjnej):
- sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- sprawozdanie Burmistrza Miasta,
- sprawozdanie Przewodniczących Komisji.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2015-2022.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016.
7. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskiej na lata 2017-2027:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2027
8. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2017 rok.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami,
b) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami,
e) głosowanie poprawek do uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasteczko Śląskie" za lata 2014 – 2015.
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.
11. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim.
12. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2017 roku.
13. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Inwentaryzacji na I kwartał 2017 roku.
14. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju i Porządku Publicznego na I kwartał 2017 r.
15. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami na I kwartał 2017 roku.
16. Wnioski i interpelacje radnych.
17. Zakończenie obrad.

Źródło: UM Miasteczko Śląskie

Sesja będzie transmitowana na żywo oraz nagrywana. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do oglądania.

ŁUKASZ DUDEK